Skip to main content

ÁSZF

I. A SZOLGÁLTATÁS ÉS KEDVEZMÉNYEZETTEK

1.1. A Szolgáltatás

A Szolgáltató a Szerződés és mellékletei, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja egészségügyi szolgáltatások nyújtását a Szerződés és mellékleteiben meghatározott tartalommal (a továbbiakban: Szolgáltatások) a Szerződésben Kedvezményezettként megjelölt személyek részére. Szolgáltató tevékenységét alkalmazottai és külön szerződéssel igénybevett közreműködői, megbízottai és alvállalkozói igénybevételével látja el. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik. Az Ügyfél a Szerződés hatályba lépésének napjától megrendeli a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat szerződés szerinti feltételek mellett igénybe veszi, szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

1.2. A Kedvezményezettek

A Szolgáltató a Szerződésben írt Szolgáltatást az Ügyfél által egyoldalúan meghatározott természetes személyek (a továbbiakban: Kedvezményezettek) részére nyújtja. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával egy időben, a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. Mellékletben meghatározza a Kedvezményezettek körét. A Kedvezményezetti kört az Ügyfél egyoldalúan módosíthatja a jelen ÁSZF-ben rögzített eljárási rend betartásával. Az Ügyfél jogosult és köteles a Kedvezményezetteket az igénybe vehető Szolgáltatások köréről és az igénybevétel feltételeiről tájékoztatni. A tájékoztatás elősegítéséhez a Szolgáltató külön tájékoztató anyagokat adhat át az Ügyfélnek, illetve közvetlenül is eljuttathat a Kedvezményezetteknek. Ezen tájékoztató anyagok nem részei a Szerződésnek, csupán a Szolgáltatások megismerését célozzák.

II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására.

A Szolgáltatásokat a Szolgáltató egészségügyi személyzete és közreműködői igénybevételével nyújtja a Szolgáltató 4405 Nyíregyháza, Lujza utca 16. sz. alatti Magánkórházában.

A Prestige Magánkórház nyitvatartási ideje:

hétfőtől péntekig 8.00 órától 20.00 óráig tart nyitva, hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart.

A Szolgáltató jogosult időről időre módosítani a nyitvatartási rendjét, és a módosítást haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatályát követő 5 munkanapon belül köteles saját weboldalán (www.prestigehospital.hu) közzétenni, valamint székhelyén kifüggeszteni, és ezzel az Ügyfelet tájékoztatni. Amennyiben az Ügyfél külön írásban kéri, úgy a Szolgáltató köteles a módosulást az Ügyfél részére külön postai úton is levélben megküldeni minden esetben. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat a Prestige Magánkórházban nyújtani, úgy jogosult az ilyen Szolgáltatások ellátását a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi intézményben biztosítani.

2.1.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezetteket előzetes bejelentkezés alapján a fenti Egészségügyi Intézményben fogadja és Szolgáltatásokat nyújt a részükre.

2.1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért a Szerződésben rögzített díjazásra jogosult. A Szerződés megkötésével vagy a szolgáltatás igénybevételével mint ráutaló magatartással Ügyfél vállalja a díjazás megfizetését.

2.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

2.2.1. Az Ügyfél jogosult egyoldalúan, a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal a 2.sz. mellékletet azaz a Kedvezményezetteket írásban módosítani. Az így megtett módosítások a Szolgáltató részére történő közléssel (kézbesítés), a közlést követő naptól válnak hatályossá.

2.2.2. Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a Kedvezményezettek a Szolgáltató vizsgálatain megjelenhessenek.

2.2.3.Az Ügyfél köteles a Szolgáltatót a cégadataiban bekövetkezett, cégjegyzéki adatokat érintő változásokról haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatályának napjától számított 15 munkanapon belül írásban tájékoztatni.

2.2.4. Az Ügyfél köteles a díjazás Szolgáltató részére, határidőben történő megfizetésére.

III. DÍJAZÁS

3.1. A Szolgáltatás díja

Az Ügyfél a jelen Megállapodás alapján nyújtott Szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. A fizetendő Díj a Szerződésben kerül meghatározásra. Az árlistán szereplő árak nettó árak. Az egészségügyi szolgáltatások tárgyi ÁFA mentesek, ezek alól kivételt képeznek a szépészeti beavatkozások. A Szerződés határozatlan időre történő átalakulása esetén a Szolgáltató jogosult, a Díjat legkorábban a Szerződés hatályba lépését követő év, majd az ezt követő évek február 1. napján indexálni. Az indexálás irányadó mértéke a KSH megelőző naptári évre kimutatott szolgáltatási árindexe.

A Szolgáltató köteles az Ügyfelet írásban tájékoztatni a Díj emelkedésének mértékéről. Az Ügyfél az értesítés kézhezvételéig az előző évre érvényes Díjat köteles fizetni. Ha a Szolgáltató a Díj emelését, annak lehetséges kezdőidőpontjától nem eszközli, úgy később is jogosult a korábbi Díj és a megemelt díj közötti különbözetet visszamenőleg leszámlázni, kamatmentesen.

3.2. A Díj megfizetése

Az első számla kiállítására a Szerződés hatályba lépésének napján jogosult a Szolgáltató. Ezt követően a számlázás a Szerződésben meghatározott időszakonként, előre esedékesen történik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa a jelen ÁSZF 2.2.1. pontja szerint végrehajtott módosítások alapján a Szolgáltató a következő Fizetési időszakra fizetendő díjrészlet összegét kiigazítja. Adott Fizetési időszakra megfizetett Díjjal kapcsolatban a Szolgáltató díjcsökkentésre és részleges vagy teljes díjvisszafizetésre nem köteles.

Amennyiben a módosítás folytán a Kedvezményezettek számának növelésére vagy csökkentésére, illetve a szolgáltatási szint megváltoztatására az adott Időszakra vonatkozó számlázási napot követően kerül sor, a Szolgáltató a módosítás hatályának időpontját követő 8 napon belül egy kiigazító számlát állít ki az Ügyfél részére, aki annak kiegyenlítésére köteles. Az Ügyfél a Szolgáltató számlájának kiállítását követő 10 munkanapon belül köteles a számla kiegyenlítésére a Szolgáltató számlájára történő átutalással. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél az esedékes díjat 15 napot meghaladóan késedelmesen teljesíti. Amennyiben Ügyfél bármilyen fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a késedelem idejére számítva a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

IV. SZERZŐDÉSSZEGÉS

4.1. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 napon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy választása szerint a Szolgáltatások nyújtását az Ügyfélhez intézett írásbeli nyilatkozattal felfüggeszteni addig az időpontig, amíg az Ügyfél fizetési kötelezettségének – ideértve a késedelmi kamatokat is – nem tesz eleget. A Szerződés szerinti Díj a felfüggesztés időtartamára is megilleti a Szolgáltatót, és azt az Ügyfél köteles megfizetni. A felfüggesztés időtartamát a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni, azonban az a 3 hónapot nem haladhatja meg. A Szolgáltató elállási jogát a felfüggesztés időtartama alatt is bármikor gyakorolhatja. Amennyiben a Szerződést már részben teljesítették, akkor a Szolgáltató elállás helyett azonnali hatályú felmondásra jogosult.

V. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA

5.1. A Szerződés az aláírás napján érvényesen létrejön és hatályba lép.

A Szerződés a hatályba lépésének napjától, mint kezdő időponttól számított egy év határozott időre szól.

5.2. Amennyiben a határozott idő lejárta előtt legalább 1 hónappal egyik Fél sem jelzi írásban a másik Fél felé, hogy a Szerződés meghosszabbodását nem kívánja, úgy a Szerződés a határozott időtartam lejárta után minden külön jognyilatkozat nélkül további újabb 1 éves határozott időre meghosszabbodik.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

6.1. A Szerződés megszűnik:

a Szerződés határozott időtartamának leteltével, amennyiben bármelyik Fél az 5.2. pont szerinti határidőben jelzi, hogy a további meghosszabbodást nem kívánja.

6.2. A Szerződés megszüntethető:

rendkívüli felmondással,
a Felek közös megegyezésével,

6.4. Rendkívüli felmondás

6.4.1. A Szerződés rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal csak súlyos szerződésszegés esetén vagy a 6.4.2. szerinti esetben mondható fel a másik Félhez intézett írásos felmondás formájában. Súlyos szerződésszegés esetén akkor lehet felmondani a szerződést, ha a másik Fél a Szerződés bármely kikötését megszegi és a megszegésre vagy hiányosságra figyelmeztető írásos értesítés kézhezvételét követően nem orvosolja azt az értesítésben meghatározott – minden körülményt figyelembe véve ésszerű, de legalább 15 napos – határidőre.

6.4.2. Amennyiben valamely Fél fizetésképtelenné válik és írásban elismeri, hogy esedékes tartozását nem képes kiegyenlíteni, továbbá, ha valamely Fél ellen indított csőd- vagy felszámolási eljárást annak megindításától számított 30 napon belül nem szüntetik meg, úgy a másik Fél jogosult a fizetésképtelenné vált vagy csőd- illetve felszámolási eljárás alá került Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.4.3. A Szolgáltató jogosult az Ügyfélhez intézett írásbeli nyilatkozatával a Szerződés azonnali hatályú felmondására különösen az alábbi esetekben:

az Ügyfél bármely a Szerződésben meghatározott tájékoztatási, vagy fizetési kötelezettségét nem vagy 15 napot meghaladó késedelemmel teljesíti;
az Ügyfél a Szerződés bármely rendelkezését súlyosan megsérti.
Az Ügyfél szerződésszegésére alapított rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató díj visszafizetésére nem köteles.

6.4.4. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Szerződés azonnali hatályú felmondására a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, mely esetben a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik a jövőre nézve, és a Szolgáltató a szolgáltatással nem fedezett időszakra vonatkozóan az Ügyfél által már megfizetett díjat haladéktalanul visszafizetni köteles az Ügyfél részére.

VII. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

7.1. A Felek a szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

7.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti titokként bizalmasan kezelik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

7.3. A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha a közlésre jogszabály kötelez.

7.4. A Felek tudomásul veszik és vállalják, hogy jelen ÁSZF, továbbá a Szerződés és mellékletei tartalma, továbbá a Szerződés alapján egymás részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint a Szerződésben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

7.5. A Felek vállalják, hogy jelen ÁSZF, Szerződés és mellékletei tartalmát, továbbá a Szerződés keretében tudomásukra jutott adatokat, információkat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy, hatóság részére nem adják ki, kivéve azt az esetet, amikor erre jogszabály kötelez.

7.6. A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Az egyik Fél által a másik Félhez a Szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli küldemény (“Küldemény”) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt személyesen a másik Fél részére átadásra, továbbá ha postai úton, illetve fax vagy e-mail útján a másik Fél Szerződésben rögzített címére megküldésre kerül.

Szolgáltatónak címzett Küldeményt az alábbi címre kell küldeni:

Név: Prestige Magánkórház Kft.

Kapcsolattartó személy: Dr. Finna Péter ügyvezető

Cím: 4405 Nyíregyháza, Lujza utca 16.

Telefon: +36 42 512 990

E-mail: info@prestigehospital.hu

A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni:

személyes kézbesítés esetén az átvételkor;
ajánlott levél esetén legkésőbb a feladástól számított 5. napon;
normál levél esetén legkésőbb a feladástól számított 7. napon, feltéve, hogy a címzett Fél az átvételt visszaigazolta;
e-mail esetén azon a napon, melyen a címzett Fél az átvételt visszaigazolta.

8.2. A Felek a valamennyi nyilatkozatukat írásban kötelesek megtenni. A Szerződés módosítása, kiegészítése (ideértve jelen pontot is) kizárólag írásban érvényes.

8.3. A Szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben felmerülő vita esetén a Felek kötelesek megkísérelni a békés egyeztetést.

8.4. A melléklet(ek) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k).

8.5. Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő Szerződés(eke)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.

8.6. A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a budapesti székhelyű Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá. Az eljárásra a Választottbíróság saját eljárásrendje az irányadó. A választott bírák száma három. A választott bírósági eljárás nyelve magyar.

8.7. A Szerződésre mindenben a magyar jog és a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

2021.06.28.